پارافیلیا (انحراف جنسی)


 این اختلالات بهصورت تکانهها، خیالپردازانهها، یا اعمال جنسی که غیرمعمول، انحرافی، یا غریب هستند، مشخص میگردند. شیوع آنها در مردها بیش از زنان میباشد. علت، ناشناخته است. استعداد زیستشناختی (الکتروانسفالوگرام غیرطبیعی، هورمونهای غیرطبیعی) ممکن است با عوامل روانشناختی، مثل سوءرفتار در زمان کودکی، تقویت گردد.  
 فرضیه روانپویشی پارافیلیا را ناشی از تثبیت در یکی از مراحل روانی - جنسی رشد، یا کوششی برای محافظت در مقابل اضطراب اختگی (exhibitionism) میداند. فرضیه یادگیری، ارتباط بین یک عمل یا برانگیختگی جنسی در دوران کودکی را که منجر به یادگیری شرطی میشود، عامل میداند.  فعالیت پارافیلیائی بهصورت وسواسی است. بیماران، بهطور مکرر در رفتار انحرافی خود گرفتار هستند و قادر به کنترل تکانه خود نمیباشند. در شرایط استرس، اضطراب، یا افسردگی، احتمال انجام رفتار انحرافی بیشتر است. ممکن است بیمار چندین بار عزم کند که این رفتار را کنار بگذارد. ولی معمولاً قادر به ترک آن برای مدت طولانی نیست، واکنشنمائی و متعاقب آن احساس گناه شدید رخ میدهد. روشهای درمانی، که تنها به میزان متوسط موفقیتآمیز بودهاند، عبارتند از: روانردمانی بینشمدار، رفتاردرمانی، دارودرمانی به تنهائی یا همراه با درمانهای ذکر شده. جدول ذیل، پارافیلیاهای شایع را فهرست کرده است.   جدول پارافیلیا (انحراف جنسی) 

 

اختلال

 

 

تعریف

 

 

ملاحظات عمومی

 

 

درمان

 

 

 

 

 

عورت‌نمائی 
(exhibitionism)

 

 

نشان دادن آلت تناسلیبرابر عموم، در زنان نادراست.

 

 

افراد می‌خواهند که بهجنس مؤنث شوک واردکنند، واکنش‌ اوتصدیقی برای سالمبودن آلت تناسلی بهبیمار است.

 

 

روان‌درمانیبینش‌مدار،شرطی‌سازیانزجاری. زنان بایدسعی کنند که بهمرد عورت‌نماتوجهی نکنند، چراکه او خطرناکنیست، اگرچهنفرت‌انگیز است،یا به پلیس خبردهند.

 

 

 

 

 

یادگارخواهی 
(fetishism)

 

 

انگیختگی جنسی بااجسام بی‌جان (مثلاًکفش، مو، لباس)

 

 

تقریباً همیشه در مرداندیده می‌شود، اغلب بهدنبال آن احساس گناهاتفاق می‌افتد.

 

 

روان‌درمانیبینش‌مدار،شرطی‌سازیانزجاری،غرقه‌سازیتجسمی (یعنیبیمار با یادگار،آن‌قدر خودارضائیمی‌کند که اثرانگیختگی را ازدست بدهد(اشباع‌سازیخودارضائی).

 

 

 

 

 

مالش 
(frotteurism)

 

 

مالیدن آلت تناسلی بهجنس مؤنث برای ایجادانگیختگی و ارگاسم

 

 

در مکان‌های شلوغاتفاق می‌افتد، مثلاًمترو، معمولاً مردانمنفعل و فاقداعتمادبه‌نفس آن راانجام می‌دهند.

 

 

روان‌درمانی،بینش‌مدار،شرطی‌سازیانزجاری،گروه‌درمانی،داروهایضدآندروژن.

 

 

 

 

 

بچه‌بازی
(castration anxiety)

 

 

فعالیت جنسی با کودکانکم‌تر از سیزده سال،شایع‌ترین پارافیلیا است.

 

 

%۹۵ هتروسکسوال،۵% هموسکسوال،خطر تکرار رفتار زیاداست. بیمار از برقراریروابط جنسی بابزرگسالان می‌ترسد،اعتمادبه‌نفس پائیناست. ۱۰ تا ۲۰%کودکان تا سن ۱۸سالگی، مورد تعرضقرار می‌گیرند.

 

 

قرار دادن بیمار درواحد درمانی،گروه‌درمانی،روان‌درمانی،بینش‌مدار،داروهایضدآندروژن برایکاهش میلجنسی.

 

 

 

 

 

آزادخواهی(مازوخیسم)جنسی
(pedophilia)

 

 

لذت جنسی، با سوءرفتارجنسی یا روانی قرارگرفتن، یا تحقیر شدن(آزادخواهی اخلاقی ـsexual masochism)حاصل می‌شود.

 

 

دفاع در مقابل احساسگناه مربوط به ارتباطجنسی، مجازات و تنبیهرا به خود برمی‌گرداند.

 

 

روان‌درمانیبینش‌مدار،گروه‌درمانی.

 

 

 

 

 

آزارگری(سادیسم)جنسی
(transvestic fetishism)

 

 

برانگیختگی جنسی دراثر رنج دادن روانی یاجسمی شخص دیگرایجاد می‌شود.

 

 

اغلب در مردان دیدهمی‌شود. از نام مارکیدوساد گرفته شده. دربعضی موارد منجر بهتجاوز جنسی می‌گردد.

 

 

روان‌درمانیبینش‌مدار،شرطی‌سازیانزجاری.

 

 

 

 

 

یادگارخواهیهمراهمیدان‌پوشی
(voyeurism)

 

 

میدان‌پوشی

 

 

اغلب برای انگیختگیدگرجنس‌خواه استفادهمی‌شود. 
مبدل‌پوشی مرد به زنشایع‌تر است. 
نباید باترانس‌سکسوالیسمکه فرد خواهان تعلق بهجنس مخالف است،اشتباه شود.

 

 

روان‌درمانیبینش‌مدار.

 

 

 

 

 

چشم‌چرانی 
(excretory paraphilias)

 

 

برانگیختگی جنسی بانگاه کردن به اعمالجنسی (مقاربت یاشخص برهنه) حاصلمی‌شود. ممکن است درزنان هم اتفاق بیفتد،ولی در مردان شایع‌تراست. نوع دیگر آن گوشدادن به مکالمات اروتیکاست (مثل ارتباط جنسیتلفنی)

 

 

معمولاً در مدت عملچشم‌چرانی،خودارضائی اتفاقمی‌افتد. معمولاً به‌دلیلولگردی یا چشم‌چرانیدستگیر می‌شوند.

 

 

روان‌درمانیبینش‌مدار،شرطی‌سازیانزجاری.

 

 

 

 

 

پارافیلیاهای دفعی
(coprophilia)

 

 

مدفوع کردن (کوپروفیلیا ـurophilia) یا ادرار کردن(اوروفیلیا ـ zoophilia)روی شریک جنسی یابرعکس

 

 

تثبیت در مرحله مقعدیرشد، Klismaphilia (تنقیه)

 

 

روان‌درمانیبینش‌مدار.

 

 

 

 

 

حیوان‌خواهی

 

 

ارتباط جنسی با حیوانات

 

 

در مناطق روستائیشایع‌تر است، ممکناست فرصت‌طلبانهباشد.

 

 

تغییر رفتار،روان‌درمانیبینش‌مدار.

  

/ 0 نظر / 9 بازدید